Research initiatives

The OTSSA endeavours to stimulate research into the Old Testament, Biblical Archaeology and Classical Hebrew through its annual conferences. Some of its members also organise smaller seminars with the same aim.

Any member interested in launching a new research initiative is welcome to contact the executive.


Navorsingsinisiatiewe

Die OTWSA poog om deur middel van sy kongresse navorsing rakende die vak Ou Testament, Bybelse Argeologie en Klassieke Hebreeus te stimuleer. Van sy lede organiseer ook van tyd tot tyd kleiner seminare met hierdie doel.

Enige lede wat belangstel om ‘n nuwe navorsingsinisiatief te loods kan met die bestuur in verbinding tree.