Overview

 • The OTSSA is a non-profit academic society that pursues the advancement of Old Testament scholarship in Southern Africa.
 • For this purpose the society organizes its membership into interest groups according to areas of specialization in the discipline, and organizes conferences. All members may read papers at conferences.
 • Contact with international colleagues is stimulated and fostered.
 • A publication (the Old Testament Essays) is published three times per year, and is distributed freely to all members.
 • Full members whose subscription fees are paid in full have the vote in the annual general meeting which is held during the annual conference. Assessor members may make proposals and have the right to speak, but may not vote. (For distinction, see below).

Conditions for membership

 • For full membership: Full members must have passed at least a doctoral examination, or alternatively dispose of a masters degree or any equivalent qualification in a related discipline. A present full member must approach and propose the new member.
 • Assessor members: Assessor members must be in possession of a degree or qualification in Old Testament or in a related discipline. An acting full member must approach and propose a new member.
 • Honorary members: Proposals for honorary members are made at the Annual General meeting. The executive takes the final decision on these proposals, taking into account the international stature of a person.
 • Membership fees: The fee is currently R150 per annum for full members, as well as assessor members. Members must pay their subscriptions electronically. Membership starts as soon as membership fees are paid.
 • Termination of membership: A member may terminate his/her membership, or the executive may terminate any member’s membership without the provision of reasons. Any member whose membership fees have been outstanding for more than two years, will forfeit his/her membership.

Oorsig

 • Die OTWSA is ’n nie-winsgewende akademiese vakvereniging wat streef na die bevordering van die Ou-Testamentiese wetenskap in Suider-Afrika.
 • Vir hierdie doel organiseer die gemeenskap sy lede in belangstellingsgroepe aan die hand van terreine binne die vakgebied en reël kongresse. Alle lede mag referate op kongresse lewer.
 • Daar word na gestreef na die opbou van kontakte met internasionale vakgenote.
 • ’n Publikasie (die Old Testament Essays) word drie keer per jaar uitgegee, en word gratis aan alle lede gestuur.
 • Volle Lede wie se ledegelde op datum is, het stemreg op die jaarlikse algemene vergadering wat saamval met die jaarlikse kongres. Assessorlede mag voorstelle indien en het spreekreg, maar nie stemreg nie. (Vir onderskeid, sien onder).

Vereistes vir lidmaatskap

 • Vir volle lidmaatskap: Volle lede moet ten minste ’n doktorale eksamen afgelê het of oor ’n meestersgraad of oor ’n gelykwaardige kwalifikasie in ’n relevante vakrigting beskik. ’n Huidige volle lid moet die persoon nader en voorstel.
 • Assessorlede: Assessorlede moet beskik oor ’n graad of kwalifikasie in Ou Testament of ’n toepaslike rigting. ’n Huidige volle lid moet die persoon nader en voorstel.
 • Erelede: Voorstelle vir die benoeming van erelede word op die Jaarvergadering gemaak. Die bestuur neem die finale besluit hieroor, met besondere aandag aan die internasionale statuur van so ’n persoon.
 • Ledegeld: Dit is tans R150 per jaar vir volle en assessorlede. Lede moet hul ledegeld jaarliks elektronies deponeer. Lidmaatskap begin met ontvangs van eerste ledegelde.
 • Beëindiging van lidmaatskap: ’n Lid mag sy/haar lidmaatskap opsê of die bestuur kan ’n lid se lidmaatskap sonder opgaaf van redes beëindig. ’n Persoon wie se ledegelde twee jaar agterstallig geraak het, verbeur sy/haar lidmaatskap.