Become a member
Word ’n lid


Personal information / Persoonlike inligting

Title / Titel

Surname / Van

Initials / Voorletters

Postal address / Posadres

E-mail address / E-posadres


Academic information / Akademiese inligting

Qualifications / Kwalifikasies

In the table below, please fill out one row for each of your qualifications. / Vul asb. een ry in die tabel hieronder in vir elk van jou kwalifikasies.

Qualification
Kwalifikasie

Where obtained?
Waar behaal?

When obtained?
Wanneer behaal?

Positions and occupations / Posisies en beroepe

In the table below, please fill out one row for each of your positions and occupations. / Vul asb. een ry in die tabel hieronder in vir elk van jou posisies en beroepe.

Position/occupation
Posisie/beroep

Where?
Waar?

When?
Wanneer?

Current institution / Huidige instelling


Nomination / Nominasie

Name of proposer / Naam van voorsteller

E-mail address of proposer / E-posadres van voorsteller

Contact number of proposer / Kontaknommer van voorsteller

Name of seconder / Naam van sekondant

E-mail address of seconder / E-posadres van sekondant

Contact number of seconder / Kontaknommer van sekondant


Terms / Bepalings

I agree to the specified terms / Ek stem in tot die gespesifiseerde bepalings

Terms

Before filling out the form on the left, please make sure that you have read through the Membership Overview page. Specifically, please take note of the the three different types of membership, as well as membership fees.

To become a member, you need to seek the nomination of an existing OTSSA member. In addition to this proposer, your application will need to be seconded by another OTSSA member. Please ensure that you communicate with these two individuals before filling out the application form, as they will be contacted to verify your nomination.

By submitting the application form, you agree that you will: (1) actively take part in the activities of the OTSSA; (2) pay your membership fees; and (3) give notice if any of your personal particulars (e.g. address) would change.

Bepalings

Voordat jy die vorm links invul, maak asb. seker dat jy aandagtig deur die Lidmaatskap-oorsigbladsy gelees het. Neem in die besonder kennis van die drie tipes lidmaatskap, sowel as die lidmaatskapfooie.

Om ’n lid te word, moet jy deur ’n bestaande OTWSA-lid genomineer word. Tesame met hierdie voorsteller, moet jou aansoek ook deur ’n tweede OTWSA-lid gesekondeer word. Maak asb. seker dat jy met hierdie twee individue kommunikeer voordat jy die aansoekvorm invul, aangesien hulle gekontak sal word om jou nominasie te verifieer.

Deur die aansoekvorm in te dien, stem jy in dat jy: (1) aktief aan die aktiwiteite van die OTWSA sal deelneem; (2) jou ledegeld op datum sal hou; en (3) jou persoonlike gegewens (bv. adres) opgedateer sal hou.